علی چیتگر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) - -
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)پاتوبیولوژیعلوم و تحقیقات

سوابق اجرایی