محمد چلاجور

سوابق اجرایی

مدیر عامل نشر برد

مدیر عامل شرکت دانش بنیان رهیافت

معاون دانشجویی فرهنگی واحد رودهن

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1