زهرا بردباری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان 
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)زبان و ادبیات انگیسی  در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)زبان و ادبیات انگلیسیدر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

سوابق اجرایی

ادبیات انگلیسی