داوود بهروز

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)زبان و ادبیات انگلیسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 

سوابق اجرایی

زبا ن و ادبیات انگلیسی