معصومه بهبودی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مشاورهدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

 عضو شورای آموزشی گروه مشاوره

عضو شورای پژوهشی گروه مشاوره

مدیر گروه مشاوره از سال 1392 الی 1394

 

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاوره گروهی

مشاوره خانواده

اخلاق در مشاوره

مشورت

سنجش در خانواده

کارورزی

تمرین در مشاوره

رشد

نظریه های روان درمانی