معصومه بهبودی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مشاورهدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی