سهیلا بهره مندجوی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) روان سنجی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)روانشناسی تربیتیعلوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

همکاری با گروه های آموزشی علوم تربیتی و مشاوره و روانشناسی از سال 1377 تا کنون 

مدرس کارگاه های آموزشی سنجش و اندازه گیری در مناطق آموزشی شهر تهران و استان کردستان 

همکاری به عنوان پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تعلیم وتربیت از سال 1374 تا 1384

تدریس در دانشگاه امام صادق واحد خواهران

تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

تدریس در دانشگاه آزاد سما

تدریس دوره های آموزش ضمن خدمت فرهنگیان در مرکز شهید باهنرو مرکز شهدای مکه

مدرس کارگاه های آموزشی آمار و روش تحقیق در مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان

عضویت در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران از سال1386

دارای پروانه تخصصی سازمان نظام روانشناسی

همکاری در مراکز مشاوره راه فردا-مجله خانواده -واحد مشاوره بیمارستان بوعلی

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار استنباطی -روانسنجی - آمار توصیفی -روش تحقیق -روشهای آماری در عتوم رفتاری -پروژه تحقیقاتی -کاربرد آزمونهای روانی

آمار و روش تحقیق  -روانشناسی - روانسنجی

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

کارگاه سنجش و اندازه گیری

استان کردستان

1377

سنجش واندازه گیری

مجری

35 نفر

منطقه ای

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1