مهدی باقی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)زراعت و اصلاح نباتاتدانشگاه کشاورزی وین
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)زراعتدانشگاه کشاورزی وین
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)زراعتدانشگاه کشاورزی وین

سوابق اجرایی

در صورتیکه فعالیت اجرایی دارید قید نمایید

عنوان سمت

میزان سابقه کاری

نوع استخدام

مرتبه

پایه فعلی

نوع همکاری

1- در دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

مدیر گروه کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات 

1389-1381

 

 

 

 

 

مدیر گروه کارشناسی ارشد زراعت 

 

1375 تا کنون

 

 

 

 

 

 

رئیس دانشکده کشاورزی 

 

سال 1387 الی   

94/10/13

       
 

عضو شورای پژوهشی واحد 

 

1388-1380

 
       
 

عضو کمیته منتخب واحد 

 

    1380 تا کنون

 
       
 

عضو کمیسیون موارد خاص 

 

1387 تا کنون

 
       
  عضو شورای انتشارات واحد 1392 تا کنون        

 

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1