نسرین باقری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) روان شناسی عمومیدانشگاه آزاد اسلامی رودهن
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)روان شناسی عمومیدانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

روانشناسی - روانشناسی عمومی