نرگس باباخانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)علوم تربیتی.مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)روانشناسی تربیتیدانشگاه ازاد اسلامی

سوابق اجرایی

روانشناسی و علوم تربیتی