برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان ترجمه شفاهی 1
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری <p style="direction: rtl; "> طبق برنامه دانشگاه</p>
منابع

متن نمایش نامه ها از اینترنت گرفته شده و انتخاب آن بر اساس طرح کلی ترجمه شفاهی 1.2.3 بوده است. 

جملات از کتابهای مختلف انتخاب شده است. بیشتر از کتابهای گرامر

طرح درس

جزوه  شامل 3 متن نمایشی می باشد (مقطع راهنمایی) که دانشجویان از قبل با دو موضوع آن آشنایی دارند. این جزوه توسط دانشجویان در منزل ترجمه می شود که 3 نمره برای کل ترجمه آن در نظر گرفته شده است هر جلسه 0.25 .  بسته به حجم ترجمه انجام شده و صحت و دقت آن ممکن است به یک نمره در جلسه برسد. 

همین مقدار توسط مدرس نیز ترجمه می شود تا دانشجویان بتوانند مشکلات خود را اصلاح کنند. حداقل 2 صفحه برای 12 جلسه تا 25 صفحه  جزوه تمام شود. 

2 جلسه به ترجمه همزمان اختصاص دارد که شامل آشنایی با این فن از طریق پخش فیلم و توضیح استانداردهای جهانی آن می شود. در جلسه بعد دانشجویان با روش حفظ و یا یادداشت برداری جملات ساده و مرکب آشنا می شوند. همچنین ترجمه این جملات مد نظر است.


عنوان ترجمه شفاهی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری <p style="direction: rtl; "> طبق برنامه دانشگاه ویا پیش از امتحان های کتبی</p>
منابع

کتاب Steffensen, James Ed. Great Scens The World Theater. Avon Book,USA,1965

داستان های کوتاه و اخبار از اینترنت 

فایل پیوست oral 2 written.pdf
طرح درس

جزوه مانند ترجمه شفاهی 2 بیست و پنج صفحه است و سطح نمایشنامه های انتخابی دبیرستان و دانشگاه است.

3-4 جلسه به ترجمه همزمان اختصاص دارد که در آن روشهای تقویت حافظه مطرح می شود و از دانشجویان انتظار تر جمه متون 5 دقیقه ای می رود. این متنها شامل داستان های کوتاه و اخبار کوتاه می باشد که بیشتر قالب روایی دارد  و توسط مدرس در کلاس خوانده می شود.


عنوان ترجمه شفاهی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری <p style="direction: rtl; "> طبق برمانه دانشگاه و یا قبل از شروع امتحانات کتبی</p>
منابع

مانند ترم 2 از کتاب Great Scenes The World Theater انتخاب شده است.

فایل پیوست oral 3 writen text.pdf
طرح درس

جزوه 45 صفحه است و 4 نمایشنامه کلاسیک در سطح دانشگاه در نظر گرفته شده است. به همراه بخش هایی از اجرای آن به صورت فیلم دانشجویان می توانند آن اجراها را به صورت همزمان در کلاس ترجمه نماییند با در دست داشتن متن ترجمه آن و اگر در این سطح نبودند ترجمه را در منزل انجام دهند مانند جزوه  ترجمه شفاهی 1 و 2.


عنوان مکالمه موضوعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
فایل پیوست مکالمه موضوعی.pdf
طرح درس

جزوه برای مطالعه به دانشجویان داده می شود تا بتوانند با در دست داشتن آن در مورد موضوعات مورد علاقه خود صحبت کنند. این موضوعات توسط خود دانشجویان انتخاب شده است. در کلاسی مورئ استفاده می شود که کتاب های معمول این درس را یک با خوانده اند. 


عنوان ترجمه متون ساده
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری <p style="direction: rtl; "> طبق برنامه دانشگاه&nbsp;</p>
منابع

تمرین های کتاب Newmark, Peter. A Textbook of Translaton Printece Hall. UK, 1988

فایل پیوست simple translation.pdf
طرح درس

ترجمه متون مختلف کوتاه و توضیح روش های مناسب برای ترجمه آنها 


عنوان ترجمه پیشرفته ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
منابع

انتخاب متون مختلف از کتاب ها و اینترنت

فایل پیوست Advance trans. 2.pdf
طرح درس

ترجمه جزوه