فاطمه آشتیانی مقدم

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)زبان و ادبیات انگلیسیدانشگاه علامه طبا طبایی 
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی -واحد تهران مرکز