برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان تجارت بین الملل
مقطع تحصیلی کارشناسی
منابع
 1. آریا، کیومرث (1386): سیاستهای پولی و ارزی، چاپ دوم، انتشارات کویر 1386

 

 1. سالواتوره، دومینیک (1376): تجارت بین الملل، ترجمه حمیدرضا ارباب، نشر نی 1376

 

 1. مُشبکی، اصغر (1384): سازمانهای پولی و مالی بین المللی، انتشارات جهاد دانشگاهی

 

 1. قدیری اصلی، باقر (1376): پول و بانک، انتشارات دانشگاه تهران

 

 

_________________________________

 

 

 1. European Central Bank (2007): Annual Report 2007, Frankfort am Main
 2. European Central Bank (2006): Annual Report 2006, Frankfort am Main
 3. International Monetary Fund (IMF 2008): World Economic Outlook 2008
 4. European Central Bank (2003): Annual Report 2003, Frankfort am Main
 5. Deutsche Bundesbank (1992): Internationale Organisationen und Gremien im Bereich von Waehrung und Wirtschaft, Nr. 3, Frankfurt am Main 1992, 375 Seiten

 

فایل پیوست تجارت بین الملل - جزوه کامل 1392.pdf
طرح درس

فصل

مطالب فصل ها

صفحه

 

فصل اول:

                اقتصاد بین الملل                      

5

فصل دوم:

                تئوری محض تجارت بین الملل   

12

فصل سوم:

                نظریه معمول تجارت بین الملل  

24

فصل چهارم:

                تعادل جزیی و تعادل عمومی در بازارهای تجاری

32

فصل پنجم:

                نظریه هکشور اوهلین

41

فصل ششم:

                نظریات تکمیلی تجارت (آزمونهای تجربی)

52

فصل هفتم:

                رشد اقتصادی و تجارت بین الملل

60

فصل هشتم:

                محدودیتهای تجاری (تعرفه)

72

فصل نهم:

                اقتصاد سیاسی و تجارت جهانی

99

فصل دهم:

                تحرک جهانی عوامل تولید

131

ضمیمه

                آشنایی با سازمانهای جهانی

155

منابع

                منابع فارسی و لاتین

170

 

 


عنوان سازمانهای پولی و مالی بین الملل
مقطع تحصیلی کارشناسی
منابع
 1. تقوی، مهدی (1384): نهادهای پولی و مالی بین الملل، انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی

 2. سالواتوره، دومینیک (1376): تجارت بین الملل، ترجمه حمیدرضا ارباب، نشر نی 1376

 3. مُشبکی، اصغر (1384): سازمانهای پولی و مالی بین المللی، انتشارات جهاد دانشگاهی

 4. قدیری اصلی، باقر (1376): پول و بانک، انتشارات دانشگاه تهران

_________________________________

 

 

 1. European Central Bank (2012): Annual Report 2012, Frankfort am Main

 2. European Central Bank (2011): Annual Report 2011, Frankfort am Main

 3. International Monetary Fund (IMF 2012): World Economic Outlook 2012

 4. European Central Bank (2003): Annual Report 2003, Frankfort am Main

 5. Deutsche Bundesbank (1992): Internationale Organisationen und Gremien im Bereich von Waehrung und Wirtschaft, Nr. 3, Frankfurt am Main1992, 375 Seiten

 

فایل پیوست جزوه سازمانهاي پولي و مالي - مهر 92.pdf
طرح درس

فصل

مطالب فصل ها

صفحه

 

فصل اول:

 تحول نظام پولی و مالی بین الملل 

4

فصل دوم:

بازار پول اروپا

48

فصل سوم:

بازار پول ایران

59

فصل چهارم:

سازمانهای پولی و مالی بین الملل

69

منابع

منابع فارسی و لاتین

130

 

 


عنوان عملیات بانکداری خارجی
مقطع تحصیلی کارشناسی
منابع

 

 1. اتاق بازرگانی ایران (1392)، قانون اتاق بازرگانی ایران

 2. زمانی فراهانی، مجتبی (1391)، بانکداری خارجی، انتشارات ترمه

 3. سایت ایران بورس

 4. کنفرانس دانشجویان

 5. انتشارات پولی و بانکی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

 

_____________________________________

 

 

 

 1. European Central Bnk (2013), Monetary Policy in the Euro zone

 2. European Central Bnk (2013), International role of Euro, July 2013

 3. Federal Reserve Bank of Dallas (2013), the Dominance of the US Economy

 4. Internal Monetary Found (2013), Global Financial Stability Report, April 2013

 5. Internal Monetary Found (2013), World Economic Outloock 2013

 6. Internal Monetary Found (2013), Fiscal Moitor April 2013

 7. Deutsche Bundesbank (2012), Finanzstabilitätsbericht 2012

 

فایل پیوست جزوه کامل بانکداری خارجی - Foreign Banking - 1392.pdf
طرح درس

فصل

عنوان

صفحه

 

I

کلیات بانکداری خارجی

4

فصل اول

 1. مفهوم بانکداری

4

 1. معاملات ارزی سیستم بانکی

14

 1. ساختار بازارهای ارزی

21

نمونه سؤالات فصل اول

26

 

II

بازار مبادلات ارزی (فارکس)

28

فصل دوم

 1. انواع بورس های بین المللی

29

 1. بازار فارکس (FOREX)

30

 1. نقل و انتقالات ارزی

37

 1. حساب های ارزی

45

نمونه سؤالات فصل دوم

50

 

III

سیاست تغییر نرخ ارز

51

فصل سوم

 1. عوامل مؤثر در تغییر نرخ ارز

51

 1. انواع نرخ ارز

56

نمونه سؤالات فصل سوم

65

 

IV

روش تسویه در بازرگانی بین الملل

66

فصل چهارم

 1. روش های تسویه غیر اعتبار اسنادی

67

 1. عوامل تعیین کننده در انتخاب روش تسویه

73

 1. مقایسه روشهای تسویه

75

 1. آشنایی با اتاق بازرگانی بین الملل

76

 1. اتاق بازرگانی ایران

78

نمونه سؤالات فصل چهارم

81

منابع

منابع فارسی و لاتین

82

 

 


عنوان مالیه بین الملل
مقطع تحصیلی کارشناسی
منابع

1)         آریا، کیومرث (2002): سیاستهای واحد پولی وارزی در حوزه یورو، انتشارات شیکر آلمان 2002

 

2)         سالواتوره، دومینیک (1379): مالیه بین الملل، ترجمه حمیدرضا ارباب، نشر نی 1379

 

3)         رحمانی، تیمور (1380): اقتصاد کلان، انتشارات برادران 1380

 

4)         قدیری اصلی، باقر (1376): پول و بانک، انتشارات دانشگاه تهران

 

_________________________________

 

 

5)            European Central Bank (ECB 2012): Monatsbericht 08/2012, Frankfort am Main

6)            European Central Bank (ECB 2012): Annual Report 2012, Frankfort am Main

7)            Deutsche Bundesbank (2007): Global Economic, Monatsbericht 07/2007

 

8)            Dorn-Fischbach (1995): Volkswirtschaftslehere II, Oldenburg 1995

 

9)            Rose, Klaus (1999): Theorie der Aussenwirtschaft, Munchen 1999

 

فایل پیوست مالیه بین الملل - جزوه کامل 1392.pdf
طرح درس

فصل

مطالب سر فصل ها

صفحه

 

مقدمه

                مقدمه            

3

فصل اول:

                سیستم و مکانیسم مالیه بین الملل

4

فصل دوم:

                تراز پرداختها   

27

فصل سوم:

                تعدیل قیمتها در نظام ثابت و شناور ارزی    

46

فصل چهارم:

                مکانیسم تعدیل درآمد ملی_تعدیلات خودکار

68

فصل پنجم:

                سیاستهای تعدیل اقتصادی

98

فصل ششم:

                نظریه رهیافت پولی

120

فصل هفتم:

                پویایی نرخ ارز

134

منابع

                منابع فارسی و لاتین

147