محمد امری اسرمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) حسابداری علامه طباطبایی
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) حسابداری دانشگاه تهران
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)دانشجو: حسابداریدانشگاه تربیت مدرس

سوابق اجرایی

حسابرس سازمان حسابرسی 

حسابرس موسسه حسابرسی  اصول پایه 

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تئوری حسابداری یک  و دو 

حسابداری مدیریت 

حسابداری صنعتی 

1- تئوری حسابداری (1) و (2)

2- حسابداری مدیریت

3- حسابداری پیشرفته  (1) و (2)

4- اصول حسابرسی (1) و (2)

5- حسابداری میانه (1) و (2)

6- حسابداری صنعتی (1) ، (2) و (3)

7- بررسی موارد خاص در حسابداری

8- تصمیمگیری در مسایل مالی

9-مسایل جاری در حسابداری

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1