حامد افشاری

سوابق اجرایی

مکانیک ماشینهای کشاورزی