پیش بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس ویژگی های شخصیتی و خود تنظیمی تحصیلی در دانش آموزان دوره متوسطه دوم

نویسندگانهادی م. عبدی کیانوش هاشمیان خدیجه ابوالمعالی
نشریهISI
تاریخ انتشار2014