پیش بینی نگرش به مصرف مواد مخدر در نوجوانان بر اساس عوامل خطرساز تربیتی خانوادگی به منظور سلامت روانی نوجوانان در جامعه: طراحی مدلی برای پیشگیری از اعتیاد

نویسندگانمنیره پارسیان، کیانوش هاشیمیان، خدیجه ابوالمعالی، مالک میر هاشمی
نشریهثبت نشده
تاریخ انتشار2017