اثر بخشی آموزش مبتنی بر طرحواره در کاهش ترومای ثانویه همسران جانبازان مبتلا به PTSD

نویسندگانخدیجه ابوالمعالی اکرم سادات کمال شاپا: ۲‎۰‎۰‎۸‎-‎۲‎۶‎۳‎۰
نشریهعلمی-پژوهشی
تاریخ انتشار2015