مقایسه جو خانواده دختران فراری و غیر فراری 20 -12 ساله

نویسندگانهایده چراغعلی‌گل، امیر مسعود رستمی، خدیجه ابوالمعالی
نشریهISI
تاریخ انتشار2014