عوامل تأثیرگذار بر تفاوتهای جنسیتی در پیشرفت ریاضی

نویسندگانمنصوره کریم زاده محمد اصغری جعفر آبادی خدیجه ابوالمعالی
نشریهISI
تاریخ انتشار1987